Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Bilgi Edinme Bürosu

Başvuru Ücreti

T.C. 
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ 
YÖNETİM KURULU KARARI 
TOPLANTI TARİHİ : 22.12.2014 
TOPLANTI SAYISI : 40 
 
Karar-09) 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu'nun 10. maddesi ile Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik'in 22. maddesinde belirtilen bilgi ve belgelere erişim ücretinin belirlenmesine yönelik 31/10/2005 tarih ve 2005/9585 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'nın ''... Kurum ve kuruluşlarca uygulanacak bilgiye erişim ücret tarifesi Maliye Bakanlığınca belirlenir...'' hükmüne göre Maliye Bakanlığı'nın Bilgi ve Belgeye Erişim Ücreti Genel Tebliği ekinde yer alan Bilgi ve Belgeye Erişim Ücret Tarifesi'nde ve 441 sıra nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nde 2014 yılı için (son geçici vergi dönemi de dâhil olmak üzere) Yeniden Değerleme Oranı %10,11 (on virgül on bir) olarak tespit edilmiştir. Bu bağlamda ilgili yasa ve yönetmeliğe göre Bilgi Edinme Büromuza yapılan başvurularda her başvuru için başvuru sahibinden;

a) İlk on sayfa için herhangi bir araştırma, inceleme, yazma, tarama ve kopyalama ücreti alınmamasına,
b) İlk on sayfadan sonraki her sayfa için talebe göre; faks, elektronik tarama, siyah-beyaz yazma, tarama ve kopyalamada sayfa başına  0,96TL (sıfırvirgüldoksanaltı); renkli yazma, tarama ve kopyalamada ise sayfa başına 1.93TL (bir virgül doksan üç ) ücret tahsil edilmesine,
c) İlk on sayfadan sonraki her sayfa için ayrıca tespit edilecek olan ilave ücretin Üniversitemizce 1TL (bir) olarak belirlenmesine, ancak bu ilave tutarın hiçbir şekilde toplamda 193TL (yüzdoksanüç) geçmemesine, alınan bu kararın 31/12/2015 tarihine kadar geçerli olmak üzere uygulanmasına oy birliği ile karar verildi.  

Yukarı Çık